Kiya Knives from Japan

Kiya Deba Knife 120mm
192.95000000000002 192.95000000000002
Kiya Deba Knife 135mm
214.95000000000002 214.95000000000002
Kiya Deba Knife 150mm
235.95000000000002 235.95000000000002
Kiya Japan-Type Petit Honkasumi 135mm
219.95000000000002 219.95000000000002
Kiya Japan-Type Petit Honkasumi 150mm
234.95000000000002 234.95000000000002
Kiya No. 160 Gyuto Knife 200mm
204.95000000000002 204.95000000000002
Kiya No. 160 Gyuto Knife 230mm
239.95000000000002 239.95000000000002
Kiya No. 160 Kamagata 180mm
194.95000000000002 194.95000000000002
Kiya No. 160 Kamagata-Medium 145mm
164.95000000000002 164.95000000000002
Kiya No. 160 Kamagata-Medium 160mm
188.95000000000002 188.95000000000002
Kiya No. 25 Gyuto Knife 230mm
249.95000000000002 249.95000000000002
Kiya No. 25 Kamagata 180mm
204.95000000000002 204.95000000000002
Kiya No. 25 Kamagata-Medium 160mm
188.95000000000002 188.95000000000002
Kiya No. 25 Petit Knife 150mm
148.95000000000002 148.95000000000002
Kiya No. 333 Petit Knife 120mm
75.96000000000001 75.96000000000001
Kiya Shobu Knife 210mm
242.95000000000002 242.95000000000002
Kiya Shobu Knife 300mm
385.84000000000003 385.84000000000003
Kiya Umeji Petit Knife
242.95000000000002 242.95000000000002
Kiya Usuba Knife 180mm
249.95000000000002 249.95000000000002